Hoofdbedrijfsfunctiemodel

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Hoofdbedrijfsfunctiemodel
Hoofdbedrijfsfunctiemodel
Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en- coördinatie Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Het ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking. (BusinessFunction) Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheid Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder: * Algemene schoolmededelingen aan ouders * Informatieavonden * Activiteitencommissie * Voorleesouders, luizenouders * Schoolopvoering (BusinessFunction) Ouderbetrokkenheid ouder - school Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag. (BusinessFunction) Buiten- en tussenschoolse opvang Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop en contractbeheer Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Visie en governance Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) (BusinessFunction) Medezeggenschap Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswaarborging Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning (schoolniveau) Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het organiseren van medezeggenschap op schoolniveau. (BusinessFunction) Medezeggenschap (schoolniveau) Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Deze svg is op 14-05-2024 18:54:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:48 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Hoofdbedrijfsfunctiemodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-5c8a9fc2-7d7b-435b-85ff-f50fc34af6a0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Hoofdbedrijfsfunctiemodel
Documentatie  : Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een onderwijsinstelling doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Op het hoogste niveau is een aantal bedrijfsdomeinen weergegeven waarbinnen de hoofdbedrijfsfuncties zijn gegroepeerd. Deze bedrijfsdomeinen kunnen daarmee zelf ook als een bedrijfsfunctie worden gezien.
ArchiMate-gezichtspunt  : Bedrijfsfunctiemodel
Publiceren  : Wiki
Titel view SWC  : Hoofdbedrijfsfunctiemodel
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Overzicht
Viewpoint  : Bedrijfsfunctiemodel
Toelichting  : Het hoofdbedrijfsfunctiemodel kijkt naar een organisatie als een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd en clustert deze tot logische eenheden die soortgelijke kennis en competenties vragen. Het model vormt een neutraal referentiekader waarin nog geen organisatie-specifieke keuzen staan. Aangezien organisaties in tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het model daardoor stabiel van aard. Veranderingen vinden vooral plaats op het niveau van bedrijfsprocessen, waarin bedrijfsfuncties op een specifieke manier worden ingevuld en met elkaar gecombineerd tot een stroom van activiteiten. Dit maakt het bedrijfsfunctiemodel structureel anders dan een procesmodel. Een procesmodel legt de nadruk op het afhandelen van gebeurtenissen door een specifieke volgordelijkheid van activiteiten aan de hand van specifieke bedrijfsregels. De toepassingsmogelijkheden van een bedrijfsfunctiemodel zijn breed. Vanwege de stabiliteit van het model is het erg geschikt om gebruikt te worden als algemeen ankerpunt om andere modellen aan te relateren waarbij in eerste instantie nog niet gesproken wordt over organisatie- en IT-inrichting. Dit zou bijvoorbeeld een strategische discussie kunnen zijn over wat onderscheidende en niet-onderscheidende kerncompetenties zijn van organisaties om zo inzicht te geven in kansen voor uitbesteding. Daarnaast kunnen kosten, baten, risico’s en knelpunten worden geplot op dit model waardoor inzicht ontstaat waar prioriteiten voor verandering liggen. Gegeven de prioriteiten is het dan bijvoorbeeld mogelijk om de impact op de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening te bepalen. Hiervoor is het nodig dat die modellen zijn gekoppeld aan het bedrijfsfunctiemodel. Het bedrijfsfunctiemodel vormt daarmee ook een instrument voor impactanalyses. Een bedrijfsfunctie geeft tevens aan waar logische eenheden en grenzen bestaan in de organisatie, processen en informatievoorziening. Het model biedt een lijst van functies die allemaal in één of meer afdelingen moeten zijn belegd. Daarmee biedt het een hulpmiddel bij het uitvoeren van reorganisaties.
Object ID  : 5c8a9fc2-7d7b-435b-85ff-f50fc34af6a0
Original ID  : id-5c8a9fc2-7d7b-435b-85ff-f50fc34af6a0
Semanticsearch  : hoofdbedrijfsfunctiemodel
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)