Schoolondersteuningsprofiel

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Schoolondersteuningsprofiel
Beschrijving
In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. 

Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is

check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken)


Contextdiagram
FORA
In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Driver Art. 11 WEC - Uitgangspunte- n en doelstelling onderwijs Het bepalen van het ondersteuningsprofiel. (BusinessProcess) Bepalen ondersteuning- sprofiel Het bepalen van ondersteuningsarrangementen. (BusinessProcess) Bepalen ondersteuning- sarrangement- en Driver Art. 18a WPO- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 17a WVO- Samenwerkin- gsverbanden Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsond- ersteuning Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplan Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteunin- gsarrangement AccessRelationship R AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship beschrijft AssociationRelationship geeft advies voor AssociationRelationship is basis voor AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op / vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship uitgewerkt in Deze svg is op 14-05-2024 19:09:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:03 CEST


Details ArchiMate-element Schoolondersteuningsprofiel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5e530ac8-623d-419f9-6180-347ff9a456c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5e530ac8-623d-419f9-6180-347ff9a456c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolondersteuningsprofiel
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5e530ac8-623d-419f9-6180-347ff9a456c
Original ID  : id-5e530ac8623d419f96180347ff9a456c
Semanticsearch  : schoolondersteuningsprofiel