Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG (BusinessFunction) FG-aanstelling Het inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Risicoinventarisatie Het instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Realisatie beveiligingsmaatregelen Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt. (BusinessFunction) Registratie verwerkingsactiviteiten Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving. (BusinessFunction) Advies en toets op compliance Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiemanagement Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging. (BusinessFunction) Beleid beveiliging Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (BusinessFunction) Advies domein informatievoorziening Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien. Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer - uitrol van software / applicaties (BusinessFunction) Applicatie-ontwikkeling Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie. (BusinessFunction) Informatievoorzieningbeheer Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiemiddelen Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict-servicemanagement Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Verbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data. (BusinessObject) Netwerkverbinding Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Masterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie. (BusinessObject) Masterdata De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Een rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens. (BusinessObject) Rapportage De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Requirement Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. (BusinessObject) Service-level agreement Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereen- komst Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactivite- it Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder BusinessFunction Helpdesk Verantwoordelijkheid voor het opnemen, (laten) verhelpen, sluiten, rapporteren van verstoringen in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Incidentmanageme- nt Verantwoordelijkheid voor het signaleren, rapporteren, adresseren van structurele verbeterpunten in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Problemmanageme- nt Verantwoordelijkheid voor het aanmaken van rapporten: verzamelen en aggregeren van onderliggende gegevens, maken van toelichtingen. (BusinessFunction) Rapportage Ontwikkeling van (digitale) dienstverlening (BusinessFunction) Service ontwikkeling Verantwoordelijkheid voor het definieren, monitoren en rapporteren van niveaus van dienstverlening in de ict. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Servicelevelmanage- ment Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslagsysteem Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties, zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker (ApplicationComponent) Integratiesysteem Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurbeheer- systeem Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Centraal storage-systeem in het netwerk zoals een SAN, NAS, Datawarehouse of datalake. Bijvoorbeeld: EMC HP Dell (ApplicationComponent) Storage-systeem Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens. Bijvoorbeeld: DPM Comvault (ApplicationComponent) Backupsysteem Databasemanagementsysteem. Denk aan: SQLserver, Oracle (ApplicationComponent) Databasesysteem Een systeem voor het beheren van databanken. Zoals: Creeeren en configureren, Toegangsverlening, Monitoring. Bijvoorbeeld: MS SQL server, Oracle, MySQL (ApplicationComponent) Datamanagements- ysteem Systeem voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals DDOS-aanvallen; kwaadaardige software en spam. (ApplicationComponent) Vulnerability- beheersysteem Systeem voor het beheren van de informatiebeveiliging (cybersecurity) van de IT-infrastructuur. Zoals of bijvoorbeeld: Intrusion Prevention (IPS) Intrusion Detection (IDS) Dmarcian, DKIM, Quarantainenet Surffilesender Zivver LastPass Endpoint security (SentinelOne, Clearpass) Firewall Malware preventie/detectie (ApplicationComponent) Informatiebeveiligin- gssysteem Systeem dat zaken zoals: de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert. Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint IMC (ApplicationComponent) Monitoring- en loggingsysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat een gebruiker autoriseert, d.w.z. controleert of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationComponent) Autorisatiesysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticatiesystee- m Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem Systeem met behulp waarvan werkplekken worden beheerd. Denk aan:- Applicatiedistributie Policies instellen - Imagebeheer Beheer op afstand - Updates en patches Aan- uitzetten op afstand Bijvoorbeeld: Scense MS Software center Symantic client management suit (ApplicationComponent) Werkplekbeheersys- teem Systeem dat het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt. Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) Scense VMware MS management console (ApplicationComponent) Serverbeheersystee- m Systeem met behulp waarvan het netwerk wordt beheerd. Zoals: het LAN het wireless netwerk load balancing access control lists internetverbindingen huurlijnen enz... Bijvoorbeeld: Aruba SDN van HP KEMP Panorama (ApplicationComponent) Netwerkbeheersyst- eem Systeem voor het beheren van print-, scan- en kopieerapparatuur en -diensten zoals die van de huisdrukkerij en de multifunctionals (netwerkprinters). Bijvoorbeeld: Prisma suite, PcounterPro (ApplicationComponent) Print- /kopieersysteem Systeem voor het beheren van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationComponent) Telefoniebeheersyst- eem Systeem voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. Het systeem ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT-objecten beheersysteem Een systeem ter ondersteuning van het beheer van devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. (ApplicationComponent) Device Management Systeem Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX (ApplicationComponent) Applicatiebeheersy- steem Het opslaan van bestanden / documenten in een externe database. (ApplicationFunction) Cloud-opslagfunctie Functionaliteit voor de uitwisseling van gegevens tussen bron- en doelsystemen (serviceaanvragers en serviceaanbieders). De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationFunction) Service- communicatiefunct- ie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel. (ApplicationFunction) Beheer architectuurmodell- en Functionaliteit voor het deployen / uitrollen van software (ApplicationFunction) Software deploymentfunctie Functionaliteit voor het vaststellen van behoefte, ontwerpen, realiseren en testen van software (programmeren, versiebeheer, deployment e.d.). (ApplicationFunction) Software engineeringfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van software. (ApplicationFunction) Software- beheerfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van opslagsystemen en gegevensopslag. (ApplicationFunction) Opslagbeheerfunct- ie Functionaliteit voor het maken, beveiligen en beheren van backups. (ApplicationFunction) Beheer backups Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases. (ApplicationFunction) Beheer databases Functionaliteit voor het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen en honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron. Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn: * Bron identificatie * Data transformatie * Data normalisatie * Gegevensregels administratie (& toepassen) * Fout of afwijking identificatie & correctie * Data consolidatie * Data opslagbeheer * Data distributie * Data classificatie * Taxonomiebeheer * Schema mapping * Product codificatie * Data verrijking * Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen) * Business semantics management * Data governance (ApplicationFunction) Master Information and Datamanagementf- unctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals: * detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen, * bescherming tegen kwaadaardige software, * bescherming tegen spam. (ApplicationFunction) Vulnerability- beheerfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het zorgdragen voor informatiebeveiliging, denk aan * preventie * email-encryptie * malware preventie * IDS/IPS * Detectie * SIEM * Reactie * CERT * Playbooks (ApplicationFunction) Informatiebeveiligin- gfunctie Functionaliteit voor het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens (ApplicationFunction) Monitoring- / loggingfunctie Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersautorisat- iefunctie Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgegevens Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van autorisatiegegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling autorisatiegegevens Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegevens Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersauthenti- catiefunctie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer gegevens authenticatiemidde- len Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers. (ApplicationFunction) Beheer identificatiegegeve- ns Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer ontwerpgegevens authenticatiemidde- len Functionaliteit voor de administratie van gegevens omtrent meldingen, werkzaamheden en service-tickets in het kader van ict-beheer. (ApplicationFunction) Beheer ticketgegevens Functionaliteit die 'klanten' ondersteuning bij het zelf oplossen van problemen zonder contact met een servicedesk. (ApplicationFunction) Customer self- servicefunctie Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent service management. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie service management Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent werkstations. (ApplicationFunction) Beheer werkplekgegevens Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van serversystemen. (ApplicationFunction) Serverbeheerfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van webservers. Denk aan: * plaatsen content * performance beheer (caching) * filteren verkeer * routing verkeer * monitoring Bijvoorbeeld: * Apache * IIS * NGINX Opmerking: Focus ligt niet op de content maar op de werking en inrichting van de lokale infrastructuur ervan. (ApplicationFunction) Webserverbeheerf- unctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het netwerk / netwerkverbindingen. (ApplicationFunction) Netwerkbeheerfunc- tie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van print-/kopieersystemen. (ApplicationFunction) Print- /kopieersysteembe- heerfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationFunction) Telefoniebeheerfun- ctie Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens IT- objecten Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent ICT-beheer. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie ICT-beheer Functionaliteit voor het beheren van (gegevens omtrent) devices / apparatuur (ApplicationFunction) Device managementfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het technische beheerproces van applicaties. (ApplicationFunction) Applicatiebeheerfu- nctie Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent functioneel beheer. (ApplicationFunction) Beheer gegevens functioneel beheer Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccount- gegevens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship schrijft en/of leest AssociationRelationship vervult AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is een subset van AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt kaders aan AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is vastgelegd in AssociationRelationship betreft AssociationRelationship verantwoord- elijk voor AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:08:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:45 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-62c86b13-d213-4a9f8-a25f-2e99f043034
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Informatiemanagement", "Informatiebeveiliging en privacy" en "Ict-ondersteuning" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 62c86b13-d213-4a9f8-a25f-2e99f043034
Original ID  : id-62c86b13d2134a9f8a25f2e99f043034
Semanticsearch  : informatieverwerking bedrijfsvoering - im, ibp en ict
Elementen  : 
Relaties  :