Samenwerkingsverband passend onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Samenwerkingsverband passend onderwijs
Beschrijving
78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs


Contextdiagram
FORA
78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over de leerontwikkeling van leerlingen. (BusinessFunction) Uitwisselen leerlinginforma- tie Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) AccessRelationship - W gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) AccessRelationship - W afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) bekostiging, maar ook diverse diensten (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) AccessRelationship - W beleid voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) aanmelden bij samenwerkingsverband(en) passend onderwijs (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs Ondersteuning (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) financiering passend onderwijs (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship Deze svg is op 25-01-2024 21:21:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 21:21:09 CET


Details ArchiMate-element Samenwerkingsverband passend onderwijs
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Samenwerkingsverband passend onderwijs
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Rol
Object ID  :  63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
Object ID_nl  : 63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
Original ID  :  id-63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
Semanticsearch  : samenwerkingsverband passend onderwijs