ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs
Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Visie en governance Het ontwikkelen en vastleggen van de ambities en koers van de onderwijsorganisatie voor de lange termijn. (BusinessFunction) Visievorming Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessFunction) Vaststelling schoolplan en schoolgids Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgegevens Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanconstruc- tiefunctie Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarplan. (ApplicationFunction) Jaarplanconstructie- functie Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagconstruc- tiefunctie Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashb- oard en- overzichten Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs Plan betreffende het te voeren beleid met looptijd van een jaar. (BusinessObject) Jaarplanning Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrapporta- ge Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e (school) Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg BusinessObject Visie Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning Het formuleren van concrete doelstellingen voor een komend (school)jaar, afgeleid uit een schoolplan en in samenhang met beleids-, veiligheids- en kwaliteitsplannen. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarplan Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolplan Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen en beheren van procesbeschrijvingen en het sturen van processen. (ApplicationFunction) Procesmanagement- functie Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van programma's. (ApplicationFunction) Programmamanage- mentfunctie Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van projecten. (ApplicationFunction) Projectmanagemen- tfunctie Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project- en programmamanage- mentsysteem Business Process Management (BPM) is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager (ApplicationComponent) Business Process Management Systeem Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie opbrengsten ApplicationComponent Enquetesysteem AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 18-01-2024 11:01:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-01-2024 11:01:31 CET
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-666167f8-f526-4b4a-877c-e9eecfae8e4e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot het kwaliteitsbeheer van het onderwijs voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 666167f8-f526-4b4a-877c-e9eecfae8e4e
Object ID_nl  : 666167f8-f526-4b4a-877c-e9eecfae8e4e
Original ID  : id-666167f8-f526-4b4a-877c-e9eecfae8e4e
Semanticsearch  : ict-ondersteuning kwaliteitsbeheer onderwijs
Elementen  : 
Relaties  :