Zorgbegeleiding en -coördinatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Zorgbegeleiding en -coördinatie
ArchiMate-element Zorgbegeleiding en -coördinatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-6964aa99-f6fe-4fff-a017-a3d7f9fb1dea
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Zorgbegeleiding en -coördinatie
Documentatie  : Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 6964aa99-f6fe-4fff-a017-a3d7f9fb1dea
Object ID_nl  : 6964aa99-f6fe-4fff-a017-a3d7f9fb1dea
Original ID  : id-6964aa99-f6fe-4fff-a017-a3d7f9fb1dea
Semanticsearch  : zorgbegeleiding en -coördinatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Toestemming voor - Uitwisseling - Gebruik beeldmateriaal - Opvragen van gegevens - Inschakelen van gespecialiseerde zorg School vraagt deze toestemmingen aan de ouders, zo vroeg mogelijk tijdens de inschrijving / aanmelding. (BusinessObject) Toestemming- sgegevens Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Een zorgplan (ook wel behandelplan genaamd) is een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling en de algemene gegevens van een leerling in beschreven staat. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Behandelplan Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsg- egevens In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer (BusinessFunction) Coördinatie zorginzet Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 30-11-2023 03:03:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 03:03:21 CET