Crediteurenbeheer

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Crediteurenbeheer
Beschrijving
Beheer van crediteurenDetails ArchiMate-element Crediteurenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-6b2f7a97-81d6-476c-b66c-e0f96aa40274
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6b2f7a97-81d6-476c-b66c-e0f96aa40274
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Crediteurenbeheer
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 6b2f7a97-81d6-476c-b66c-e0f96aa40274
Original ID  : id-6b2f7a97-81d6-476c-b66c-e0f96aa40274
Semanticsearch  : crediteurenbeheer