Voortgang leerproces

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Voortgang leerproces
Beschrijving
Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc


Contextdiagram
FORA
Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanorië- ntatie en- begeleiding BusinessRole SaaS aanbieder Zorgsysteem Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie BusinessRole SaaS aanbieder dashboard leerproces 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs BusinessRole Ontwikkelaar/u- itgever Educatieve content Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Gegevens van een specifieke leerling die onderdeel uitmaken van informatie over de studievoortgang van die leerling (BusinessObject) Klas, leerjaar, onderwijstype,- soort,- methode Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommun- icatie Score die een student of leerling behaald heeft op een cursus of opleiding. (BusinessObject) Resultaatgege- vens (CITO score, studietraject) BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Overstapadvies (BusinessObject) Advies VO BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Informatie over eerder onderwijs van een leerling. (BusinessObject) Gegevens onderwijshisto- rie Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 25-01-2024 13:43:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 13:43:11 CET


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Voortgang leerproces
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Voortgang leerproces
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Midden
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Persoonsgegevens  :  Ja
Gegevenscategorie  :  Gebeurtenis
Domein  :  Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  :  FO
Bron  :  FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  :  Definitief
Statusdatum  :  1-12-2021
Object ID  :  6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
Object ID_nl  : 6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
Original ID  :  id-6c7fa055-61d8-4b81-b2f3-4a93cf1c1ec3
Semanticsearch  : voortgang leerproces