Informatiestromen Leerlingzorg

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiestromen Leerlingzorg
Informatiestromen Leerlingzorg
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding ArchiMateNote Informatiestromen "Leerlingzorggegevens" uitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente) (FlowRelationship) uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) uitwisseling leerlinggegevens met zorg partijen (FlowRelationship) overstap naar andere school Leerlinggegevens (FlowRelationship) samenwerking met huiswerkbegeleidingsbureau Leerlinggegevens (FlowRelationship) informeren van docenten Leerlinggegevens (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. DUO (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) instellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketen (FlowRelationship) gegevens voor samenwerking in de zorg keten (FlowRelationship) aansluiten bij (gemeentelijke) zorgketen (FlowRelationship) communicatie met de zorgketen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) organisatie en financiering zorg (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) zorgbeleid voor de school (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:56:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:14 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiestromen Leerlingzorg
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-6dff37c1-809e-4605-9375-e162d5141a79
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiestromen Leerlingzorg
Documentatie  : Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingzorg, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiestromen
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewtype  : Basis
Viewpoint  : Informatiestromen
Scope  : Keten
Viewdetail  : Overzicht
Object ID  : 6dff37c1-809e-4605-9375-e162d5141a79
Original ID  : id-6dff37c1-809e-4605-9375-e162d5141a79
Semanticsearch  : informatiestromen leerlingzorg
Elementen  : 
Relaties  :