Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs
Beschrijving
Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt.


Contextdiagram
FORA
Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekska- der van de Inspectie van het Onderwijs Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit op schoolniveau Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan. (BusinessProcess) Houden toezicht op beleid Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwali- teit school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwali- teit De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen. (BusinessObject) Inspectie van het Onderwijs Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessObject) Ministerie van OCW Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship opgesteld door AssociationRelationship wordt gebruikt voor toezicht op AssociationRelationship wordt gebruikt voor toezicht op Deze svg is op 14-05-2024 19:07:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:32 CEST


Details ArchiMate-element Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-6f22f706-c929-410d-819b-e19868f56ec2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6f22f706-c929-410d-819b-e19868f56ec2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Externe verwijzing  : https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders,https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-primair-onderwijs,https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-voortgezet-onderwijs,https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-voortgezet-speciaal-onderwijs
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 6f22f706-c929-410d-819b-e19868f56ec2
Original ID  : id-6f22f706-c929-410d-819b-e19868f56ec2
Semanticsearch  : onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs