Gemeente

Beschrijving
Gemeenten


Contextdiagram
FORA
Gemeenten (BusinessRole) Gemeente De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvang- organisatie Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Gemeentelijke organisatie van leerlingenvervoer (BusinessRole) Leerlingvervo- erder 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs versturen van scholenplan van gemeente naar DUO (scholenplan -> "plan van nieuwe scholen") (FlowRelationship) gebruik GBA gegevens door bureau leerplicht (FlowRelationship) alle relaties met gemeenten (FlowRelationship) organisatie en financiering zorg (FlowRelationship) gemeentebeleid voor de school (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) OCW beleid voor gemeenten (FlowRelationship) organisatie en financiering leerlingenvervoer (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) organisatie gemeentelijk bureau leerplicht (FlowRelationship) aanvullende financiering kinderopvang (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) alle relaties met gemeenten (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) aanmelding bij gemeente (FlowRelationship) instellingsgegevens en schoolbeleid voor de gemeente (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 19:07:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:33 CEST


Details ArchiMate-element Gemeente
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-6fbb500d-adb7-4a95-8521-89a6631ad6e4
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6fbb500d-adb7-4a95-8521-89a6631ad6e4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gemeente
Werkingsgebied  : Gemeenten
Type  : Rol
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 6fbb500d-adb7-4a95-8521-89a6631ad6e4
Original ID  : id-6fbb500d-adb7-4a95-8521-89a6631ad6e4
Semanticsearch  : gemeente