Schoolleiding

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > Schoolleiding
Beschrijving
Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap


Contextdiagram
FORA
Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie kwaliteitsgege- vens Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanco- nstructiefunctie Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagco- nstructiefunctie Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgege- vens Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarplan. (ApplicationFunction) Jaarplanconst- ructiefunctie Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes Plan betreffende het te voeren beleid met looptijd van een jaar. (BusinessObject) Jaarplanning Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (school) Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van de schoolgids. (ApplicationFunction) Schoolgidsco- nstructiefunctie De ouderraad is een zelfstandige vereniging die in overleg met de school buitenschoolse activiteiten organiseert, en ook de ouderbijdrage kan innen. De ouderraad kan de vorm aannemen van een vereniging waar alle ouders lid van zijn, of van een stichting. Een ouderraad is geen verplichting op school en is daarom ook niet vastgelegd in een wet. (BusinessObject) Ouderraad /- vereniging Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrap- portage Leerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status. De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs (BusinessObject) Leerlingenraad De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveilighe- idsplan Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaan- biedersgroep De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden (BusinessObject) Personeelsgel- eding van de Medezeggens- chapsraad Het organiseren van medezeggenschap op schoolniveau. (BusinessFunction) Medezeggens- chap (schoolniveau) Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes Schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (BusinessObject) Schoolleiding Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Beheer veiligheidsgeg- evens Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie opbrengsten Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoordin- g (schoolniveau) De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit leerlingen (BusinessObject) Leerlingengele- ding van de medezeggens- chapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit ouders (BusinessObject) Oudergeleding van de medezeggens- chapsraad Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning (schoolniveau) Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie veiligheidsgeg- evens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:03:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:33 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Schoolleiding
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-71a51ace-e6de-430e-837e-a794a22c155d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-71a51ace-e6de-430e-837e-a794a22c155d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolleiding
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
FORA-type  : Bedrijfsdomein
Object ID  : 71a51ace-e6de-430e-837e-a794a22c155d
Original ID  : id-71a51ace-e6de-430e-837e-a794a22c155d
Semanticsearch  : schoolleiding