Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg
Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg
Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en- coördinatie Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogramma (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatgegevens Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegevens Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegevens Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnummer Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsgegevens Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheidgegeve- ns Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Toestemming voor - Uitwisseling - Gebruik beeldmateriaal - Opvragen van gegevens - Inschakelen van gespecialiseerde zorg School vraagt deze toestemmingen aan de ouders, zo vroeg mogelijk tijdens de inschrijving / aanmelding. (BusinessObject) Toestemmingsgegevens Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectie- fplan De weg die een leerling in het onderwijs aflegt om een opleiding af te ronden, bestaande uit leerdoelen en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken (BusinessObject) Leerroute Financiële of materiële bezittingen. (BusinessObject) Middelen Inzet verricht door medewerkers. (BusinessObject) Personele inzet Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelingspersp- ectief(plan) Een zorgplan (ook wel behandelplan genaamd) is een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling en de algemene gegevens van een leerling in beschreven staat. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Behandelplan AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W Deze svg is op 30-09-2023 21:37:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 21:37:35 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-72d4ca40-681d-4cff-a98f-b8ff7a2940de
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg
Documentatie  : Deze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) in de hoofdbedrijfsfunctie Leerlingbegeleiding en -zorg.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiegebruik
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Informatiegebruik
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewtype  : Detail
Object ID  : 72d4ca40-681d-4cff-a98f-b8ff7a2940de
Object ID_nl  : 72d4ca40-681d-4cff-a98f-b8ff7a2940de
Original ID  : id-72d4ca40-681d-4cff-a98f-b8ff7a2940de
Semanticsearch  : informatiegebruik leerlingbegeleiding en -zorg
Elementen  : 
Relaties  :