Inschrijvingsproces beschreven

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessEvents > Inschrijvingsproces beschreven
Beschrijving



Details ArchiMate-element Inschrijvingsproces beschreven
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : FORA/id-75c5daa6-1b63-48378-03d3-074d596d7e6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-75c5daa6-1b63-48378-03d3-074d596d7e6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inschrijvingsproces beschreven
FORA-type  : Bedrijfsgebeurtenis
Object ID  : 75c5daa6-1b63-48378-03d3-074d596d7e6
Original ID  : id-75c5daa61b634837803d3074d596d7e6
Semanticsearch  : inschrijvingsproces beschreven