Veiligheidswaarborging

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Veiligheidswaarborging
ArchiMate-element Veiligheidswaarborging
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-78a1f6ca-2efe-404c-8c1a-2b9fbf69497d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Veiligheidswaarborging
Documentatie  : Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 78a1f6ca-2efe-404c-8c1a-2b9fbf69497d
Object ID_nl  : 78a1f6ca-2efe-404c-8c1a-2b9fbf69497d
Original ID  : id-78a1f6ca-2efe-404c-8c1a-2b9fbf69497d
Semanticsearch  : veiligheidswaarborging
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswaa- rborging Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW) (BusinessFunction) Incidentregistr- atie Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessFunction) Veiligheidsrap- portage Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmon- itoring Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. (Cf. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school) (BusinessFunction) Pestpreventie Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 04-03-2023 14:24:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2023 14:24:21 CET