SaaS aanbieder leerlingadministratie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > SaaS aanbieder leerlingadministratie
ArchiMate-element SaaS aanbieder leerlingadministratie
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-7ac00215-42e4-4d83-99ff-e88eb3063b1d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : SaaS aanbieder leerlingadministratie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
Object ID  : 7ac00215-42e4-4d83-99ff-e88eb3063b1d
Object ID_nl  : 7ac00215-42e4-4d83-99ff-e88eb3063b1d
Original ID  : id-7ac00215-42e4-4d83-99ff-e88eb3063b1d
Semanticsearch  : saas aanbieder leerlingadministratie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit engeboortepla- ats (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsg- egevens Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidi- ngsgegevens Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 27-09-2023 23:03:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 27-09-2023 23:03:13 CEST