Beheer medewerkersgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer medewerkersgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkers- gegevens Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomsta- ndigheden Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadmini- stratie en- begeleiding Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbe- oordeling Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiem- anagement Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:06:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:20 CEST


Details ArchiMate-element Beheer medewerkersgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-8022757f-2df0-4e0e-b8af-a9ffb2ff06bc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8022757f-2df0-4e0e-b8af-a9ffb2ff06bc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer medewerkersgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 8022757f-2df0-4e0e-b8af-a9ffb2ff06bc
Original ID  : id-8022757f-2df0-4e0e-b8af-a9ffb2ff06bc
Semanticsearch  : beheer medewerkersgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions