DLO

Beschrijving
De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten.


Contextdiagram
FORA
De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens Een applicatie component waarvandaan gebruikers naar andere applicaties of diensten worden doorverwezen. (ApplicationComponent) Portaal Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplan- ningen Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. (ApplicationFunction) Beheer leerlingnotities Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamef- unctie Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten Systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal. (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem (LCMS) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsg- egevens Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgege- vens Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfuncti- e verzuimgegev- ens Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinlev- erfunctie Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactivi- teiten Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegege- vens Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersystee- m Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleer- omgeving Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. (ApplicationFunction) Beheer leermaterialen Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferen- tiefunctie Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie aan- en afwezigheidge- gevens Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. (ApplicationFunction) Presentatie onderwijsprog- ramma Systeem voor het houden van vergaderingen (live meetings) met live video en audio. (ApplicationComponent) Videoconferen- tiesysteem Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoor- delingsgegeve- ns ApplicationComponent Plagiaatdetect- ie systeem Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommun- icatiesysteem Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetect- iefunctie Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:25:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:25:52 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element DLO
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-81638fee-f2ec-46e8-b256-4a48147e66f8
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-81638fee-f2ec-46e8-b256-4a48147e66f8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : DLO
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
Object ID  : 81638fee-f2ec-46e8-b256-4a48147e66f8
Original ID  : id-81638fee-f2ec-46e8-b256-4a48147e66f8
Semanticsearch  : dlo