Authenticatiemiddel

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Authenticatiemiddel
Beschrijving
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld.


Contextdiagram
FORA
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer ontwerpgegev- ens authenticatiem- iddelen Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer gegevens authenticatiem- iddelen Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessProcess) Authenticeren en autoriseren gebruiker Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers. (ApplicationFunction) Beheer identificatiege- gevens Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticaties- ysteem De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessProcess) Beheren en uitgeven authenticatiem- iddelen Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft Deze svg is op 14-05-2024 18:55:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:28 CEST


Details ArchiMate-element Authenticatiemiddel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Authenticatiemiddel
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : ECK Distributie en toegang
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
Original ID  : id-82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
Semanticsearch  : authenticatiemiddel