Digitale identiteit

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Digitale identiteit
Beschrijving
Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt


Contextdiagram
FORA
Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticaties- ysteem Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersacc- ountgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessProcess) Beheren identiteiten Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbehe- ersysteem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgege- vens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessProcess) Authenticeren en autoriseren gebruiker Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft Deze svg is op 14-05-2024 19:06:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:00 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Digitale identiteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-835c547b-8030-4f32a-32d9-0843899b4d9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-835c547b-8030-4f32a-32d9-0843899b4d9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Digitale identiteit
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : ECK Distributie en toegang
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 835c547b-8030-4f32a-32d9-0843899b4d9
Original ID  : id-835c547b80304f32a32d90843899b4d9
Semanticsearch  : digitale identiteit