Art. 22 WEC - Schoolgids

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 22 WEC - Schoolgids
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 22 WEC - Schoolgids
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-8657a938-59bd-42a69-9685-7ab64e8e666
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8657a938-59bd-42a69-9685-7ab64e8e666
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 22 WEC - Schoolgids
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=22&z=2021-08-01&g=2021-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=22&z=2021-08-01&g=2021-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 8657a938-59bd-42a69-9685-7ab64e8e666
Original ID  : id-8657a93859bd42a6996857ab64e8e666
Semanticsearch  : art. 22 wec - schoolgids