Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsgegevens Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidingsgegevens Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Een zorgverlener is iemand die zorg / ondersteuning geeft aan (zorg)leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. (BusinessObject) Zorgverlener Resultaat met bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoek naar de leerling. (BusinessObject) Onderzoeksresultaat De inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een beperking of chronische ziekte. (BusinessObject) Zorginzet Een zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis. (BusinessObject) Zorgleerling Een zorgrapport beschrijft de bevindingen m.b.t. een (zorg)leerling die zorg / ondersteuning nodig heeft. (BusinessObject) Zorgrapport De zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband (SWV). (BusinessObject) Zorgcoördinator In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteuningsplan Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en -coördinatie Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer (BusinessFunction) Coördinatie zorginzet Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectiefplan AggregationRelationship AssociationRelationship hoort bij AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship wordt verleend door AssociationRelationship gecoördineer- d door AssociationRelationship ter ondersteuning van SpecializationRelationship AssociationRelationship opgesteld door AssociationRelationship beslist m.b.t. wijze van vormgeving en uitvoering van Deze svg is op 14-05-2024 18:56:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:27 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-8704f8ff-835d-45b49-abcc-aeff1c4aa99
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 8704f8ff-835d-45b49-abcc-aeff1c4aa99
Original ID  : id-8704f8ff835d45b49abccaeff1c4aa99
Semanticsearch  : informatiemodel leerlingbegeleiding en -zorg - zorgbegeleiding en -coördinatie
Elementen  : 
Relaties  :