Ouder

Beschrijving
Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden.


Contextdiagram
FORA
Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Al dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden. (BusinessProcess) Buitenschools- e activiteiten faciliteren Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessProcess) Communicere- n over een leerling De ouderraad is een zelfstandige vereniging die in overleg met de school buitenschoolse activiteiten organiseert, en ook de ouderbijdrage kan innen. De ouderraad kan de vorm aannemen van een vereniging waar alle ouders lid van zijn, of van een stichting. Een ouderraad is geen verplichting op school en is daarom ook niet vastgelegd in een wet. (BusinessObject) Ouderraad /- vereniging Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school. (BusinessProcess) Aanstellen medezeggens- chapsraad Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit ouders (BusinessObject) Oudergeleding van de medezeggens- chapsraad Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommun- icatie Onder Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) moet worden verstaan dat met de ouders open en reëel overleg wordt gevoerd over het OPP. Dat wil zeggen dat de school open staat voor suggesties van de ouders voordat zij een beslissing neemt over het OPP. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Ouder) Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Beschrijving van de te bieden individuele ondersteuning en begeleiding om de gestelde doelen te realiseren / gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling voor de komende periode, daar waar dat uitstijgt boven het basisaanbod, net als eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma. (BusinessObject) Handelingsdeel Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship met AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship opgesteld in overleg met en goedgekeurd door AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship verantwoordelijk voor Deze svg is op 14-05-2024 19:05:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:38 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Ouder
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-87bae9bc-b2fe-42428-6304-6e933642240
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-87bae9bc-b2fe-42428-6304-6e933642240
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ouder
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Onderwijsondersteuning
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Synoniem  : Verzorger, Voogd, Wettelijk vertegenwoordiger
Status  : Definitief
Statusdatum  : 23-8-2021
Sector  : FO
Afgeleid van  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=I&artikel=1
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 87bae9bc-b2fe-42428-6304-6e933642240
Original ID  : id-87bae9bcb2fe4242863046e933642240
Semanticsearch  : ouder