Toetssysteem

Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules waarmee Toetsen en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen.


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamef- unctie EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs. (Constraint) EDEXML Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Constraint Begrippenset RTTI Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Met [[Register voor onderwijsinstellingen]] kunnen onderwijsinstellingen het wie, wat, waar en hoe van de eigen organisatieonderdelen registreren. (Constraint) RIO Informatiemod- el Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Constraint Uitwisseling toetsmateriaal Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoor- delingsgegeve- ns Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. (BusinessObject) Formatieve toets AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-04-2024 07:50:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2024 07:50:47 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Toetssysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-88714cd8-8010-4192-9231-c6da3e8a488a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-88714cd8-8010-4192-9231-c6da3e8a488a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toetssysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
ROSA Element-id  : Id-ded9e8d9-4034-48f0-abbc-b5a5aeaff9f4
ROSA Element URI  : https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Id-ded9e8d9-4034-48f0-abbc-b5a5aeaff9f4
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 88714cd8-8010-4192-9231-c6da3e8a488a
Object ID_nl  : 88714cd8-8010-4192-9231-c6da3e8a488a
Original ID  : id-88714cd8-8010-4192-9231-c6da3e8a488a
Semanticsearch  : toetssysteem