Art. 22a WEC - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 22a WEC - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 22a WEC - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-8b6b1215-abe9-42758-6b1e-4c18a97fe0e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8b6b1215-abe9-42758-6b1e-4c18a97fe0e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 22a WEC - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=22a&z=2021-08-01&g=2021-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=22a&z=2021-08-01&g=2021-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 8b6b1215-abe9-42758-6b1e-4c18a97fe0e
Original ID  : id-8b6b1215abe9427586b1e4c18a97fe0e
Semanticsearch  : art. 22a wec - vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids