DPIA

Beschrijving
Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.


Contextdiagram
FORA
Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Driver Art. 35 AVG - Gegevensbes- chermingseffe- ctbeoordeling Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit ter ondersteuning van het zorgdragen voor informatiebeveiliging, denk aan * preventie * email-encryptie * malware preventie * IDS/IPS * Detectie * SIEM * Reactie * CERT * Playbooks (ApplicationFunction) Informatiebeve- iligingfunctie Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsa- ctiviteit Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie. (BusinessObject) Beveiligingsris- ico Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsv- erantwoordelij- ke InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship geeft inzicht in AssociationRelationship is verantwoordelijk voor Deze svg is op 14-05-2024 19:05:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:08 CEST


Details ArchiMate-element DPIA
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8e673913-e327-45e2a-5574-03d795c37a3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8e673913-e327-45e2a-5574-03d795c37a3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : DPIA
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniem  : Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Afgeleid van  : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 8e673913-e327-45e2a-5574-03d795c37a3
Original ID  : id-8e673913e32745e2a557403d795c37a3
Semanticsearch  : dpia