Art. 2 WOT - De inspectie

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 2 WOT - De inspectie
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 2 WOT - De inspectie
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-90a131cf-789d-40f59-5cd8-1e07041cb56
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-90a131cf-789d-40f59-5cd8-1e07041cb56
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 2 WOT - De inspectie
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013800&hoofdstuk=1&artikel=2&z=2021-09-01&g=2021-09-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0013800&hoofdstuk=1&artikel=2&z=2021-09-01&g=2021-09-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 90a131cf-789d-40f59-5cd8-1e07041cb56
Original ID  : id-90a131cf789d40f595cd81e07041cb56
Semanticsearch  : art. 2 wot - de inspectie