Bestuursformatieplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Bestuursformatieplan
Beschrijving
In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom.

Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen;

• Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie.


Contextdiagram
FORA
In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursforma- tieplan Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het opstellen van het personeelsbeleid. (BusinessProcess) Bepalen personeelsbel- eid Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuurstaken Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessProcess) Beheren formatieplanni- ng en personeelsroo- stering Het bepalen of een formatie plek ingevuld moet worden. Dit gebeurt aan de hand van strategische richting en/of inzicht in het leerlingen aantal voor de komende periode(n). (BusinessProcess) Vaststellen formatie invulling Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel. (BusinessObject) Bestuursmodel Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship beschreven in AssociationRelationship praat mee over AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:04:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:03 CEST


Details ArchiMate-element Bestuursformatieplan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-9a3dc1b3-b0d0-41f79-a6a9-c8c13994782
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9a3dc1b3-b0d0-41f79-a6a9-c8c13994782
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bestuursformatieplan
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/trefwoorden/bestuursformatieplan
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 9a3dc1b3-b0d0-41f79-a6a9-c8c13994782
Original ID  : id-9a3dc1b3b0d041f79a6a9c8c13994782
Semanticsearch  : bestuursformatieplan