Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinrichting (RIO) Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatie Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatiegebruik Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente) Een regionaal plan onderwijsvoorzieningen is een plan dat schoolbesturen in een regio maken met daarin de vestigingen die in die regio aanwezig zullen zijn, inclusief nieuw te stichten vestigingen. (BusinessObject) Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenonderhoudsplan Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingsplan BusinessObject Meerjareninvesteringsplan Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Vastgesteld reglement waarin een organisatie beschrijft welke persoonsgegevens ze verwerkt, en voor welk doel. (BusinessObject) Privacyreglement Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het bestuursverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten. (BusinessObject) Bestuursverslag Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt. (BusinessObject) Jaarrekening De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling). (BusinessObject) Plan van Scholen Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Economisch eigenaar is dat de gemeente economisch claimrecht behoudt en de zorgplicht behoudt. De gemeente blijft in principe economisch eigenaar van het gebouw. (BusinessObject) Economisch eigenaar Juridisch eigenaar is de eigenaar van het schoolgebouw, waarbij de volgende beperkingen gelden: * Voor verhuur is vooraf toestemming nodig van de gemeente * Geen bezwaren van het eigendom zonder toestemming van de gemeente en * Niet mogen verkopen aan een derde. In principe is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft het gebouw in eigendom zolang het het gebouw nodig heeft voor het verzorgen van onderwijs. Als dit niet meer het geval is, gaat het eigendom terug naar de gemeente. (BusinessObject) Juridisch eigenaar Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwaliteit Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’. (BusinessObject) Accountantsverklaring Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggenschapsraad Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkingsverband passend onderwijs Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking. (BusinessObject) Visiedocument Aanvraag voor een nieuw op te richten school. (BusinessObject) Aanvraag nieuwe school Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbeleid Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e (geaggregeerd) Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e (school) Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessFunction) Vaststelling schoolplan en schoolgids Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessFunction) Huisvesting Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. (BusinessFunction) Verticale verantwoording Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen (BusinessFunction) Horizontale verantwoording ApplicationComponent Enquetesysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Business Process Management (BPM) is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager (ApplicationComponent) Business Process Management Systeem Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project- en programmamanage- mentsysteem Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgegevens Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarplan. (ApplicationFunction) Jaarplanconstructie- functie Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagconstruc- tiefunctie Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanconstruc- tiefunctie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestructuu- r beheerfunctie Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashb- oard en- overzichten Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Gegevens verzamelingfunctie Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Gegevensanalysefu- nctie Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen en beheren van procesbeschrijvingen en het sturen van processen. (ApplicationFunction) Procesmanagement- functie Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van programma's. (ApplicationFunction) Programmamanage- mentfunctie Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van projecten. (ApplicationFunction) Projectmanagemen- tfunctie AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship biedt opleiding aan op AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship laat onderwijs verzorgen op AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship neemt initiatief voor / is betrokken bij AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt mede op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship betrokken bij AssociationRelationship is op AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat beleid voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat beleid voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship gebaseerd op AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship biedt handvat voor AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship wordt betrokken bij AssociationRelationship stelt kaders voor AssociationRelationship staat op AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship geeft goedkeuring aan AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship wordt betrokken bij AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:04:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:03 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-9a611acf-0f9c-49f8a-2bda-879d07250f6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Strategie en beleid" en "Verantwoording" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 9a611acf-0f9c-49f8a-2bda-879d07250f6
Original ID  : id-9a611acf0f9c49f8a2bda879d07250f6
Semanticsearch  : informatieverwerking bevoegd gezag - strategie en beleid & verantwoording
Elementen  : 
Relaties  :