A1a19dc2-180d-4b0e-b120-876be65f7891

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > A1a19dc2-180d-4b0e-b120-876be65f7891
ArchiMate-relatie A1a19dc2-180d-4b0e-b120-876be65f7891
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-a1a19dc2-180d-4b0e-b120-876be65f7891
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Bedrijfsvoering (Grouping)
Naar  : Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget (ApplicationFunction)
Object ID  : a1a19dc2-180d-4b0e-b120-876be65f7891
Original ID  : a1a19dc2-180d-4b0e-b120-876be65f7891
Semanticsearch  : a1a19dc2-180d-4b0e-b120-876be65f7891
ArchiMate-views  :