Verzuim

Beschrijving
Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven.


Contextdiagram
FORA
Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim Het vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging. (BusinessProcess) Vastleggen verzuim Driver H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim DataObject Verzuimgegev- ens Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie met een geldige reden. (BusinessObject) Geoorloofd verzuim DataObject Leerlinggegev- ens Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden. (BusinessObject) Ongeoorloofd verzuim DataObject Contactgegev- ens ouder Driver § 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet DataObject Onderwijsinste- llingsgegevens Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmeldi- ng Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemeldi- ng Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan- /afwezigheid leerling Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is opgevolgd door Deze svg is op 14-05-2024 19:03:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:28 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a260a72c-0397-4bc99-f0a2-418552d1d4e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a260a72c-0397-4bc99-f0a2-418552d1d4e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzuim
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Synoniem  : Schoolverzuim; Afwezigheid
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
Bewaartermijn  : Minimaal 5 jaar na uitschrijving
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : a260a72c-0397-4bc99-f0a2-418552d1d4e
Original ID  : id-a260a72c03974bc99f0a2418552d1d4e
Semanticsearch  : verzuim