Schoolplan

Beschrijving
Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.


Contextdiagram
FORA
Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanco- nstructiefunctie Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Driver Art. 24 WVO - Schoolplan Driver Art. 22a WEC- Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Driver Art. 24a1 WVO - Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Het formuleren van concrete doelstellingen voor een komend (school)jaar, afgeleid uit een schoolplan en in samenhang met beleids-, veiligheids- en kwaliteitsplannen. (BusinessProcess) Vervaardigen jaarplan Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessProcess) Vaststellen schoolplan en schoolgids Driver Art. 16 WPO - Vaststelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 13a WPO- Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Vervaardigen schoolplan Driver Art. 21 WEC - Schoolplan Driver Art. 12 WPO - Schoolplan Het maken en samenstellen van de schoolgids. De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessProcess) Vervaardigen schoolgids Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad AccessRelationship W AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stemt in met Deze svg is op 14-05-2024 19:03:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:19 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Schoolplan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolplan
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Schoolleiding
Externe verwijzing  : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/06/03/schoolplan-handvat-voor-kwaliteitsbeleid,https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2019/07/09/het-schoolplan-wat-moet-en-wat-mag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c
Original ID  : a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c
Semanticsearch  : schoolplan