Verwerken persoonsgegevens algemeen

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Verwerken persoonsgegevens algemeen
BeschrijvingKomt voor in
Details ArchiMate-element Verwerken persoonsgegevens algemeen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-a4ee575d-01b4-40f0-9a3d-b30219b5bb5b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a4ee575d-01b4-40f0-9a3d-b30219b5bb5b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerken persoonsgegevens algemeen
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : a4ee575d-01b4-40f0-9a3d-b30219b5bb5b
Original ID  : a4ee575d-01b4-40f0-9a3d-b30219b5bb5b
Semanticsearch  : verwerken persoonsgegevens algemeen
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions