Art. 31 Eindexamenbesluit VO - Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 31 Eindexamenbesluit VO - Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 31 Eindexamenbesluit VO - Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-a67e3dd4-5753-4e059-d7d1-3b2031a2f10
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a67e3dd4-5753-4e059-d7d1-3b2031a2f10
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 31 Eindexamenbesluit VO - Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=III&afdeling=1&artikel=31&z=2020-08-01&g=2020-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=III&afdeling=1&artikel=31&z=2020-08-01&g=2020-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : a67e3dd4-5753-4e059-d7d1-3b2031a2f10
Original ID  : id-a67e3dd457534e059d7d13b2031a2f10
Semanticsearch  : art. 31 eindexamenbesluit vo - examenreglement en programma van toetsing en afsluiting