Overstap

Beschrijving
Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt.


Contextdiagram
FORA
Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskund- ige rapporten Voornaam of -namen (incl voorletters) (BusinessObject) Voornaam Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers. (BusinessObject) Telefoonnum- mer Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Overstapadvies (BusinessObject) Advies VO In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsg- egevens Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidi- ngsgegevens E-mailadres leerling (BusinessObject) Emailadres Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Geslacht van de leerling (BusinessObject) Geslacht Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Woonplaats Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Overdracht van [[Overstapdossier]]s wordt geinitieerd door een van beide instellingen met behulp van de overdrachtsvoorziening. De overdracht van het dossier zelf verloopt rechtstreeks tussen latende en ontvangende instelling. (ApplicationFunction) Initieren overdracht leerlingdossier Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken familienaam van de leerling (BusinessObject) Naam Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling Woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Adres Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Postcode Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship RW AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-01-2024 09:41:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 09:41:35 CET


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Overstap
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-a7684060-b763-4f6a-938c-c790a409689e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a7684060-b763-4f6a-938c-c790a409689e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Overstap
SWC type  :  Bedrijfsfunctie
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  a7684060-b763-4f6a-938c-c790a409689e
Object ID_nl  : a7684060-b763-4f6a-938c-c790a409689e
Original ID  :  a7684060-b763-4f6a-938c-c790a409689e
Semanticsearch  : overstap