Art. 9 AVG - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 9 AVG - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 9 AVG - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-aa87b7c6-7f23-40e59-95b9-1291cd39772
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-aa87b7c6-7f23-40e59-95b9-1291cd39772
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 9 AVG - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Verwijzing  : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2043-1-1
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : aa87b7c6-7f23-40e59-95b9-1291cd39772
Original ID  : id-aa87b7c67f2340e5995b91291cd39772
Semanticsearch  : art. 9 avg - verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens