Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatgegevens Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsgegevens Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificatie Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogramma Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanoriëntatie en - begeleiding Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenweergave Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Leerroutebijstelling Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan AssociationRelationship faseert AssociationRelationship langs AssociationRelationship omvat AssociationRelationship voor afronding van AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship maakt door AssociationRelationship volgt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship volgt AssociationRelationship begeleidt AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship hoort bij AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship samengestel- d op basis van AssociationRelationship verantwoordeli- jk voor SpecializationRelationship AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship nodig voor AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship vormt SpecializationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:08:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:08:28 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-abedfde4-1a3b-452b8-3c08-82bbc538d8b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : abedfde4-1a3b-452b8-3c08-82bbc538d8b
Object ID_nl  : abedfde4-1a3b-452b8-3c08-82bbc538d8b
Original ID  : id-abedfde41a3b452b83c0882bbc538d8b
Semanticsearch  : informatiemodel leerlingbegeleiding en -zorg - leerlingbegeleiding
Elementen  : 
Relaties  :