Onderwijsevaluatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Onderwijsevaluatie
ArchiMate-element Onderwijsevaluatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsevaluatie
Documentatie  : Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
Object ID_nl  : ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
Original ID  : ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
Semanticsearch  : onderwijsevaluatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppelin- g feedback Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe. (BusinessRole) Beoordelaar Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-09-2023 18:25:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:25:21 CEST