Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL
Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL
Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Monitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Monitoren verzuim Het bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd. (BusinessProcess) Bepalen verzuimmaatregelen BusinessEvent Verzuimmaatregel bepaald Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het bepalen wat het resultaat is van de uitgevoerde verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen controleren Het overdragen van vastgestelde verzuimmaatregelen naar andere bedrijfsfuncties of externe organisaties. (BusinessProcess) Verzuimmaatregel overdragen Het afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school. (BusinessProcess) Afsluiten verzuim Het uitvoeren van een verzuimmaatregel om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te beperken en/of de leerling te ondersteunen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen uitvoeren Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Het classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim. (BusinessProcess) Classificeren afwezigheid Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01 (BusinessProcess) Beoordelen verlofaanvraag Het vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging. (BusinessProcess) Vastleggen verzuim BusinessEvent Verzuim geregistreerd BusinessEvent Verzuim gecontinueerd BusinessEvent Afwezigheid vastgelegd Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Het observeren en vastleggen van aan-/afwezigheid van leerlingen. Tijdens het vastleggen van deze melding is het onduidelijk om wat voor soort verzuim het gaat. Dit wordt later bepaald (BusinessProcess) Observeren aan- /afwezigheid leerlingen BusinessEvent Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek ingediend BusinessEvent Leerling ziek / absent gemeld BusinessEvent Verzuim gemeld bij Gemeente BusinessEvent Verzuimmaatregel overgedragen BusinessEvent Verzuim afgesloten BusinessEvent Overgedragen verzuimmaatregel uitgevoerd TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:11 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-ad9c2b99-35d2-41458-074d-701fc340083
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL
Documentatie  : In deze weergave is de functie Verzuimcoordinatie uitgewerkt in drie bedrijfsprocessen. Vanuit de observatie van een absentie, een afwezigheidsmelding of een vrijstellingsaanvraag wordt invulling gegeven aan de registratie van een verzuim. Daar waar er nog geen classificatie is gedaan van het soort afwezigheid wordt de term 'afwezigheid' gebruikt. Daar waar de classificatie van de afwezigheid(smelding) al heeft plaatsgevonden, spreken we van 'verzuim'.

Het registratieproces richt zich op het bepalen van het 'soort' afwezigheid waarna er vanuit een afwezigheidsmelding een registratie van (geoorloofd of ongeoorloofd) verzuim kan worden gedaan.

In de analyserende processen wordt bepaald welke vervolgacties passen op het soort verzuim. Tevens wordt hier bepaald welke verplichtingen er zijn rondom melding van (ongeoorloofd)verzuim (melding bij de Gemeente waar de leerling woonachtig is). Binnen de analyse van verzuim vindt ook de monitoring van de verzuimsituatie plaats.

Na analyse van het verzuim vindt de opvolging plaats die vanuit de analyse is voorbereid en gepland.

Tussen analyseren en opvolgen zit een PDCA-cyclus. Dit betekend dat er binnen analyseren acties voorbereid worden (plan) in de opvolging worden de acties uitgevoerd (do) en gecontroleerd (check) en binnen de analyse, via monitoring wordt de effectiviteit gemeten van de acties (act). Tot het verzuim eindigt zal de verzuim-PDCA-cyclus blijven draaien. Ook wanneer er acties binnen andere bedrijfsfuncties of bij externe organisaties uitgevoerd worden. Wanneer het verzuim stopt zal de melding gesloten worden en zal de PDCA-cyclus stoppen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : ad9c2b99-35d2-41458-074d-701fc340083
Original ID  : id-ad9c2b9935d241458074d701fc340083
Semanticsearch  : procesmodel verzuimcoördinatie - hoofdmodel
Elementen  : 
Relaties  :