Art. 29 AVG - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 29 AVG - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 29 AVG - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-b5874316-04b1-47d6b-1cc7-305d10cdf7c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b5874316-04b1-47d6b-1cc7-305d10cdf7c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 29 AVG - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
Verwijzing  : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e3247-1-1
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : b5874316-04b1-47d6b-1cc7-305d10cdf7c
Original ID  : id-b587431604b147d6b1cc7305d10cdf7c
Semanticsearch  : art. 29 avg - verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker