Ba9a71cd-1524-4e29-b86e-32e030a2df1d

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Ba9a71cd-1524-4e29-b86e-32e030a2df1d
ArchiMate-relatie Ba9a71cd-1524-4e29-b86e-32e030a2df1d
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-ba9a71cd-1524-4e29-b86e-32e030a2df1d
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijs (Grouping)
Naar  : Presentatie managementdashboard en -overzichten (ApplicationFunction)
Object ID  : ba9a71cd-1524-4e29-b86e-32e030a2df1d
Original ID  : ba9a71cd-1524-4e29-b86e-32e030a2df1d
Semanticsearch  : ba9a71cd-1524-4e29-b86e-32e030a2df1d
ArchiMate-views  :