Id-bac740e4617a414db93e35e1c04d0cd4

ArchiMate-modellen > FORA > TriggeringRelationships > Id-bac740e4617a414db93e35e1c04d0cd4
ArchiMate-relatie Id-bac740e4617a414db93e35e1c04d0cd4
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : FORA/id-bac740e4-617a-414db-93e3-5e1c04d0cd4
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Jaarkalender start voorbereiding toetsafname Centraal examen (BusinessEvent)
Naar  : Autoriseren gebruikers toetssysteem (BusinessProcess)
Object ID  : bac740e4-617a-414db-93e3-5e1c04d0cd4
Object ID_nl  : bac740e4-617a-414db-93e3-5e1c04d0cd4
Original ID  : id-bac740e4617a414db93e35e1c04d0cd4
Semanticsearch  : id-bac740e4617a414db93e35e1c04d0cd4
ArchiMate-views  :