Referentiecomponentenmodel

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Referentiecomponentenmodel
Referentiecomponentenmodel
Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem ApplicationComponent Enquetesysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project- en programmamanage- mentsysteem Business Process Management (BPM) is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager (ApplicationComponent) Business Process Management Systeem Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren. Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren. (ApplicationComponent) Klachten- en bezwarensysteem Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding. (ApplicationComponent) Curriculumplanner Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal. (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem (LCMS) ApplicationComponent Plagiaatdetectie systeem Een systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstbe- heersysteem Een systeem dat ondersteunt bij: * het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden * het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst) * het verkrijgen van licenties/vouchers Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements&elementtype=ApplicationComponent&model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leermiddelen/ Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/ (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstver- strekkingsysteem Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio-/video- streaming-systeem Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleeromge- ving Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationComponent) Examenlogistieksyst- eem Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals: * Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving * Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen (ApplicationComponent) Proctoringsysteem Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Systeem voor het besturen / bediening van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationComponent) Apparaatbesturings- systeem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden. (ApplicationComponent) Learning Analyticssysteem Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Verzamelterm voor dyslexie-, dyscalculie-, remedial-teaching en andere systemen die bijdragen aan [[Onderwijsbegeleiding]] van leerlingen op een specifiek punt. (ApplicationComponent) Leerondersteunend- systeem Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidi- ngssysteem Systeem voor ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. (ApplicationComponent) Loopbaanoriëntatie en- begeleidingsysteem (LOB) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt., zoals: * Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) * Ondersteunen inschrijving * Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (ApplicationComponent) Gebouwbeheersyst- eem Component om betalingen mee uit te voeren. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeheersy- steem Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Middelenplannings- ysteem Systeem voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimte teller, lift controle, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoon systeem, EHBO registratie, beveiligingscamera's. (ApplicationComponent) Gebouwbeveiliging- systeem Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbestedingsbeh- eersysteem Systeem voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Materieelbeheersys- teem Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurbeheer- systeem Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties, zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker (ApplicationComponent) Integratiesysteem Een systeem voor het beheren van databanken. Zoals: Creeeren en configureren, Toegangsverlening, Monitoring. Bijvoorbeeld: MS SQL server, Oracle, MySQL (ApplicationComponent) Datamanagements- ysteem Databasemanagementsysteem. Denk aan: SQLserver, Oracle (ApplicationComponent) Databasesysteem Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Systeem voor het beheren van de informatiebeveiliging (cybersecurity) van de IT-infrastructuur. Zoals of bijvoorbeeld: Intrusion Prevention (IPS) Intrusion Detection (IDS) Dmarcian, DKIM, Quarantainenet Surffilesender Zivver LastPass Endpoint security (SentinelOne, Clearpass) Firewall Malware preventie/detectie (ApplicationComponent) Informatiebeveiligin- gssysteem Een systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers. Wordt toegepast voor bijv.: * fysieke toegangsverlening * digitale toegangsverlening * identificatie betalingen * printopdrachten Bijvoorbeeld: OmniCms (ApplicationComponent) Kaartbeheersysteem Systeem voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals DDOS-aanvallen; kwaadaardige software en spam. (ApplicationComponent) Vulnerability- beheersysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem dat het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt. Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) Scense VMware MS management console (ApplicationComponent) Serverbeheersystee- m Systeem voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. Het systeem ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT-objecten beheersysteem Systeem met behulp waarvan werkplekken worden beheerd. Denk aan:- Applicatiedistributie Policies instellen - Imagebeheer Beheer op afstand - Updates en patches Aan- uitzetten op afstand Bijvoorbeeld: Scense MS Software center Symantic client management suit (ApplicationComponent) Werkplekbeheersys- teem Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens. Bijvoorbeeld: DPM Comvault (ApplicationComponent) Backupsysteem Systeem voor het beheren van print-, scan- en kopieerapparatuur en -diensten zoals die van de huisdrukkerij en de multifunctionals (netwerkprinters). Bijvoorbeeld: Prisma suite, PcounterPro (ApplicationComponent) Print- /kopieersysteem Systeem dat zaken zoals: de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert. Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint IMC (ApplicationComponent) Monitoring- en loggingsysteem Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX (ApplicationComponent) Applicatiebeheersy- steem Systeem voor het beheren van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationComponent) Telefoniebeheersyst- eem Centraal storage-systeem in het netwerk zoals een SAN, NAS, Datawarehouse of datalake. Bijvoorbeeld: EMC HP Dell (ApplicationComponent) Storage-systeem Een systeem ter ondersteuning van het beheer van devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. (ApplicationComponent) Device Management Systeem Systeem met behulp waarvan het netwerk wordt beheerd. Zoals: het LAN het wireless netwerk load balancing access control lists internetverbindingen huurlijnen enz... Bijvoorbeeld: Aruba SDN van HP KEMP Panorama (ApplicationComponent) Netwerkbeheersyst- eem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticatiesystee- m Systeem ten behoeve van het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationComponent) Archiveringssysteem Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet [[Portaal]] waarmee medewerkers toegang krijgen tot informatie vanuit de school. (ApplicationComponent) Medewerkerportaal Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) Een systeem ter ondersteuning van het waarmerken van documenten, zoals het zorgdragen voor een digitale handtekening. Bijvoorbeeld: Evado, DocuSign (ApplicationComponent) Documentwaarmer- king- en ondertekensysteem Website met informatie van de onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Schoolwebsite Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen worden geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt. (ApplicationComponent) Zoeksysteem Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt. (ApplicationComponent) Formulierengenerat- or Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent, zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik. Bijvoorbeeld: Wordpress, Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher (ApplicationComponent) Content Management Systeem (CMS) Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslagsysteem Systeem voor het bekijken en doorzoeken van webpagina's op het World Wide Web. (ApplicationComponent) Webbrowser Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationComponent) Agendasysteem Systeem voor het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationComponent) Tekstverwerkingssy- steem Systeem voor het maken / bewerken van spreadsheets . (ApplicationComponent) Spreadsheet- systeem Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem Systeem voor het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationComponent) Presentatiesysteem Systeem ('gereedschap') dat generieke / breed toepasbare functionaliteit biedt. (ApplicationComponent) Generieke / basis- applicatie Systeem voor het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationComponent) Tekensysteem Systeem voor het online maken en delen van whiteboards. (ApplicationComponent) Whiteboarding- systeem Systeem ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationComponent) Sociaal netwerk- systeem Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationComponent Enquetesysteem Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Website met informatie van de onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Schoolwebsite [[Portaal]] waarmee leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Leerlingportaal App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent, zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik. Bijvoorbeeld: Wordpress, Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher (ApplicationComponent) Content Management Systeem (CMS) Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen worden geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt. (ApplicationComponent) Zoeksysteem Een systeem voor het 1-richting communiceren van informatie via audio-visuele apparatuur binnen de instelling zoals publicatieschermen in het restaurant, het openleercentrum, een aula enz... Bijvoorbeeld: Evado (ApplicationComponent) Narrowcastingsyste- em Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvoorzien- ing Deze svg is op 14-05-2024 18:54:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:18 CEST
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Referentiecomponentenmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-baf97525-e964-4db88-26f8-065dec839c4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Referentiecomponentenmodel
Documentatie  : Overzicht met de referentiecomponenten (soorten applicaties) die een onderwijsinstelling nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Het model beschrijft deze referentiecomponenten op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Referentiecomponentenmodel
Publiceren  : SWC en wiki
Titel view SWC  : Referentiecomponentenmodel
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Overzicht
Viewpoint  : Referentiecomponentenmodel
Toelichting  : Referentiecomponenten zijn daarmee logische groeperingen van functionaliteit die de geautomatiseerde ondersteuning bieden aan bedrijfsfuncties/-processen. Referentiecomponenten worden primair gevormd door functionaliteit die ze aanbieden en de gegevens die zij beheren. Het (hoofd)bedrijfsfunctiemodel, het informatiemodel en het referentiecomponentenmodel vormen daardoor een soort drie-eenheid die bij elkaar de meest belangrijke informatievoorzieningsaspecten beschrijven. Het referentiecomponentenmodel is meer inrichtingsafhankelijk dan de bedrijfsfunctie- en informatiemodellen. Het geeft aan welke eenheden worden voorgesteld om geautomatiseerd in te richten, waarbij de omvang van een eenheid primair wordt bepaald door de producten die beschikbaar zijn in de markt. Dit maakt het ook lastig te bepalen wat de juiste eenheid is; leveranciers bepalen vooral de omvang en trekken zich daarbij niet direct iets van andere leveranciers aan. Dat betekent dat wat de ene leverancier als één product aanbiedt (bijvoorbeeld een leerlingadministratiesysteem), door andere leveranciers als drie losse producten wordt aangeboden (inschrijfsysteem, leerlingvolgsysteem en onderwijscatalogus). Het model is een streefmodel waarbij instellingen zelf bepalen in welke mate en in welk tempo ze bewegen naar dit streefbeeld. In het algemeen moet de toepassing van het referentiecomponentenmodel vooral worden gezocht in het gebruik als vergelijkingsmateriaal met het eigen applicatielandschap van instellingen. Door te kijken waar verschillen liggen tussen het streefmodel en de huidige inrichting ontstaat een beeld van mogelijke verbeteringen. De mate waarin deze verbeteringen voldoende waarde opleveren en aansluiten bij strategische doelstellingen van de instelling kan daarbij sterk verschillen. Het resulterende plan van verschillende instellingen zal dan ook heel verschillend zijn. Het referentiecomponentenmodel geeft ook zicht op het beheer en de uitwisseling van gegevens. Per referentiecomponent is aangegeven voor welke gegevens de referentiecomponent de meest logische bron is en de andere gegevens hij nodig heeft. Dit leidt automatisch ook tot inzichten over gewenste informatiestromen en koppelvlakken tussen referentiecomponent. Zo zouden alle referentiecomponenten die een bepaald gegeven gebruiken deze moeten ophalen uit de bronreferentiecomponent. Bij het gebruik van het referentiecomponentenmodel als meetlat voor het eigen applicatielandschap zouden dus ook de informatiestromen moeten worden meegenomen. Overigens is het niet altijd mogelijk om bedrijfsobjecten eenduidig aan één applicatie toe te wijzen. Dat komt enerzijds door de omvang van de geïdentificeerde bedrijfsobjecten te groot kan zijn om aan één referentiecomponent toe te wijzen. Anderzijds doorlopen bedrijfsobjecten ook stadia waarbij verantwoordelijkheden kunnen veranderen.
Object ID  : baf97525-e964-4db88-26f8-065dec839c4
Original ID  : id-baf97525e9644db8826f8065dec839c4
Semanticsearch  : referentiecomponentenmodel
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)