Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim
Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het uitvoeren van een verzuimmaatregel om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te beperken en/of de leerling te ondersteunen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen uitvoeren Indien nodig (binnen de gestelde termijn) via het verzuimloket van DUO melding maken van het ongeoorloofde verzuim (en de catagorie) bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente. (BusinessProcess) Melden verzuim bij Gemeente Communiceren met de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling om duidelijkheid te krijgen over de afwezigheid van de leerling, bijvoorbeeld omdat de leerling afwezig, maar niet ziek / absent gemeld is, en daarom na te vragen of er iets is gebeurd dan wel de leerling nog niet ziek / absent gemels is. (BusinessProcess) Communiceren met wettelijke vertegenwoordiger leerling Overleg (consulteren / advies inwinnen) met de leerplicht ambtenaar van de gemeente waar de leerling woont, bijvoorbeeld bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim. (BusinessProcess) Overleggen met leerplichtambtenaar Wanneer er uit de analyse van het verzuim blijkt dat een verzuimmelding niet correct geregistreerd is wordt deze omgezet naar de juiste soort verzuim. Een voorbeeld hiervan is; een geoorloofde verzuim melding: ziekteverzuim omzetten naar een ongeoorloofde verzuimmelding: Luxeverzuim. (BusinessProcess) Omzetten soort verzuim Het aanspreken van een leerling op zijn/haar gedrag t.o.v. het verzuim. Hierin wordt het gesprek aangegaan wat de situatie is en hoe verder vervolg ingezet/voorkomen kan worden. (BusinessProcess) Aanspreken leerling Het bepalen wat het resultaat is van de uitgevoerde verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen controleren Het overdragen van vastgestelde verzuimmaatregelen naar andere bedrijfsfuncties of externe organisaties. (BusinessProcess) Verzuimmaatregel overdragen Het afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school. (BusinessProcess) Afsluiten verzuim BusinessRole Leerling- verzuimmedewerker /- coördinator Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen. (BusinessObject) Verzuimreglement / -protocol De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Driver Art. 21 Leerplichtwet 1969- Verplichting melding Driver § 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet BusinessEvent Verzuimmaatregel bepaald BusinessEvent Verzuim gecontinueerd BusinessEvent Verzuim gemeld bij Gemeente BusinessEvent Verzuimmaatregel overgedragen BusinessEvent Verzuim afgesloten BusinessEvent Overgedragen verzuimmaatregel uitgevoerd Driver BROD Driver Art. 21 BROD - Levering verzuimgegevens Driver § 2.3 BROD - Verzuimgegevens AccessRelationship RW AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:45:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:45:34 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-bb34d997-7849-49ae8-38af-d9e4fc344a6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim
Documentatie  : Het doel van het opvolgen van verzuim is het uitvoeren of uitzetten van de acties die voortkomen uit de analyse. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin een melding wordt gevolgd tot het moment dat het verzuim stopt.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : bb34d997-7849-49ae8-38af-d9e4fc344a6
Original ID  : id-bb34d997784949ae838afd9e4fc344a6
Semanticsearch  : procesmodel verzuimcoördinatie - opvolgen verzuim
Elementen  : 
Relaties  :