Opvragen aanvullende inschrijfgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Opvragen aanvullende inschrijfgegevens
Beschrijving
Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken.Details ArchiMate-element Opvragen aanvullende inschrijfgegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-bbe7140d-9a51-456a9-52a6-50fe5f09ea2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-bbe7140d-9a51-456a9-52a6-50fe5f09ea2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opvragen aanvullende inschrijfgegevens
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : bbe7140d-9a51-456a9-52a6-50fe5f09ea2
Original ID  : id-bbe7140d9a51456a952a650fe5f09ea2
Semanticsearch  : opvragen aanvullende inschrijfgegevens