Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg
Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg
Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnummer Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheidgegev- ens Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectiefp- lan De weg die een leerling in het onderwijs aflegt om een opleiding af te ronden, bestaande uit leerdoelen en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken (BusinessObject) Leerroute Financiële of materiële bezittingen. (BusinessObject) Middelen Inzet verricht door medewerkers. (BusinessObject) Personele inzet Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(p- lan) Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeli- ng Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerrouteen leerproces AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 28-09-2023 07:00:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 07:00:09 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-c4527f8d-03c0-4ae2-a2c0-68976342cd0b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg
Documentatie  : Deze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) in de hoofdbedrijfsfuncties Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiegebruik
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : Informatiegebruik
Object ID  : c4527f8d-03c0-4ae2-a2c0-68976342cd0b
Object ID_nl  : c4527f8d-03c0-4ae2-a2c0-68976342cd0b
Original ID  : c4527f8d-03c0-4ae2-a2c0-68976342cd0b
Semanticsearch  : informatiegebruik onderwijs en leerlingbegeleiding en -zorg
Elementen  : 
Relaties  :