Ontwikkelingsperspectiefplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Ontwikkelingsperspectiefplan
Beschrijving
Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan.

Vroeger was dit het individuele handelingsplan.

Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel

3. Het evaluatiedeel


Contextdiagram
FORA
Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Het begeleiden van de leerling bij het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief. (BusinessProcess) Uitvoeren ontwikkelings- perspectiefplan Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer (BusinessProcess) Coördineren zorginzet Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelings- perspectiefpla- ngegevens Driver Art. 41a WEC- Ontwikkeling- sperspectief Driver Art. 40a WPO- Ontwikkeling- sperspectief Driver Art. 26 WVO - Ontwikkelings- perspectief Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessProcess) Opstellen ontwikkelings- perspectiefplan Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Monitoren en begeleiden voortgang Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Een Commissie voor begeleiding is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de leerling. (BusinessObject) Commisie voor de begeleiding Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Commissie van onderzoek Onder Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) moet worden verstaan dat met de ouders open en reëel overleg wordt gevoerd over het OPP. Dat wil zeggen dat de school open staat voor suggesties van de ouders voordat zij een beslissing neemt over het OPP. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Ouder) Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschap- pelijk rapport Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband. (BusinessObject) Extra ondersteuning Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd. (BusinessObject) Speciale / intensieve ondersteuning Beschrijving van de te bieden individuele ondersteuning en begeleiding om de gestelde doelen te realiseren / gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling voor de komende periode, daar waar dat uitstijgt boven het basisaanbod, net als eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma. (BusinessObject) Handelingsdeel Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring Het evaluatiedeel beschrijft de behaalde vaardigheidsscores en of de geplande vaardigheidsgroei daadwerkelijk is gerealiseerd. Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van hun kind en evalueren zij of de gestelde doelen bereikt zijn. In bepaalde gevallen is bijstelling van het OPP aan de orde. (BusinessObject) Evaluatiedeel Het ontwikkelingsperspectief beschrijft de te verwachten uitstroombestemming (incl. onderbouwing) van de leerling en de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma. Het beschrijft het 'WAT': Wat zijn de doelen waar met de leerling naar toe wordt gewerkt; waar en waarom wijkt dat af van het basisprogramma. (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectief Het landelijk doelgroepenmodel is een model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van leerlingen in te schatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Daarnaast bevordert het Landelijk Doelgroepenmodel de communicatie met ouders en stakeholders, zoals de Inspectie, samenwerkings-verbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het doelgroepenmodel is een hulpmiddel voor het onderwijs (ook het reguliere onderwijs) om te omschrijven wat het leerstofaanbod voor de leerlingen kan zijn en op welke manier deze kinderen ondersteund worden bij het onderwijs, bijvoorbeeld of er een braille schrift nodig is, of dat er altijd een begeleider aanwezig moet zijn, en wat het onderwijsaanbod is. Het doelgroepenmodel functioneert als een gezamenlijke taal. (BusinessObject) Landelijk doelgroepenm- odel Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te begeleiden. (BusinessObject) Handelingsger- ichte procesdiagnos- tiek Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB) wordt aangetrokken als begeleider van een kind met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, diens ouders en leraren. Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in (het primair) onderwijs. (BusinessObject) Ambulant (onderwijskun- dig) begeleider De intern begeleider is een medewerker die lverantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. (BusinessObject) Intern begeleider AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship adviseert en evalueert over AssociationRelationship adviseert en evalueert over AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is nodig voor AssociationRelationship is verplicht voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ondersteunt bij opstellen van AssociationRelationship ondersteunt bij opstellen van AssociationRelationship opgesteld in overleg met en goedgekeurd door AssociationRelationship opgesteld voor AssociationRelationship stelt mede op en voert uit AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:00:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:43 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Ontwikkelingsperspectiefplan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-c5323fde-b99c-4806-862a-d6b597a9d0f1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c5323fde-b99c-4806-862a-d6b597a9d0f1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ontwikkelingsperspectiefplan
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Alias  : OPP
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/files/publicaties/publicaties_pdf/ontwikkelingsperspectief_in_het_basisonderwijs.pdf,https://www.onderwijsgeschillen.nl/thema/ontwikkelingsperspectief
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : c5323fde-b99c-4806-862a-d6b597a9d0f1
Original ID  : c5323fde-b99c-4806-862a-d6b597a9d0f1
Semanticsearch  : ontwikkelingsperspectiefplan