Leerlingadministratiesysteem (LAS)

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Leerlingadministratiesysteem (LAS)
ArchiMate-element Leerlingadministratiesysteem (LAS)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-c64a7a54-f38e-487e-8148-01bc3d9c92fd
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingadministratiesysteem (LAS)
Documentatie  : Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : c64a7a54-f38e-487e-8148-01bc3d9c92fd
Object ID_nl  : c64a7a54-f38e-487e-8148-01bc3d9c92fd
Original ID  : c64a7a54-f38e-487e-8148-01bc3d9c92fd
Semanticsearch  : leerlingadministratiesysteem (las)
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs. (Constraint) EDEXML OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop. (Constraint) OSO Gegevenssets en profielen ApplicationFunction Verwerking naam leerling ApplicationFunction Verwerking financiële gegevens leerling Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegeg- evens Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID ApplicationFunction Verwerking woonplaats leerling Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie ApplicationFunction Verwerking voornaam leerling ApplicationFunction Verwerking BSN / Onderwijsnum- mer / PGN leerling ApplicationFunction Verwerking leerlingnumme- r (onderwijs- deelnemer- nummer) Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfuncti- e verzuimgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- enafwezigheid- sgegevens ApplicationFunction (VERVALLEN) Verkrijging stampseudoni- em ApplicationFunction Verwerking geboortedatu- m leerling ApplicationFunction Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling ApplicationFunction Verwerking keten-ID (ECK- ID) leerling Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgege- vens Constraint Gegevenswoo- rdenboek DUO ApplicationFunction Verwerking gegevens ouders/verzor- ger/voogd leerling Met [[Register voor onderwijsinstellingen]] kunnen onderwijsinstellingen het wie, wat, waar en hoe van de eigen organisatieonderdelen registreren. (Constraint) RIO Informatiemod- el ApplicationFunction Verwerking telefoonnumm- er leerling ApplicationFunction Facturen en betalingen ouderbijdrage boeken ApplicationFunction Verwerking onderwijsorgan- isatie leerling (groepsindelin- g, etc.) ApplicationFunction Verwerking onderwijshistor- ie en advies Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocum- ent Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving ApplicationFunction Verwerking nationaliteit en geboorteplaats leerling Een begeleider is een medewerker die leerlingen begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegele- ider Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten ApplicationFunction Verwerking overige presoonsgege- vens leerling Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsg- egevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskundi- ge rapporten ApplicationFunction Facturen en betalingen buitenschoolse activiteiten Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersacc- ountgegevens ApplicationFunction Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheid- sregistratie) Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestr- uctuur beheerfunctie ApplicationFunction Verwerking naam school leerling Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent ApplicationFunction Verwerking e- mailadres leerling Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van autorisatiegegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling autorisatiegeg- evens ApplicationFunction Verwerking onderwijsbegel- eidingsgegeve- ns Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Een diploma is een waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door de kandidaat. (BusinessObject) Diploma Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens De intern begeleider is een medewerker die lverantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. (BusinessObject) Intern begeleider Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen ApplicationFunction Verwerking gezondheidsg- egevens leerling (op eigen verzoek t.b.v. beheersmaatr- egel) Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsg- egevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkersg- egevens Functionaliteit om voor het bij de voorziening Nummervoorziening opvragen van het stampseudoniem en de unieke ID voor de 'educatieve contentketen' (ECK-ID) van een leerling. (ApplicationFunction) Opvraging keten-ID Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding. (ApplicationFunction) Analysefunctie onderwijstijd Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcomm- unicatie De uitslag is in het geval van een eindexamen het vaststellen of de kandidaat al dan niet is geslaagd. (BusinessObject) Uitslag De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten. (Constraint) Edukoppeling transactiestan- daard Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefun- ctie opbrengsten Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksres- ultaatgegevens Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. (ApplicationFunction) Beheer waardedocum- entgegevens ApplicationFunction Verwerking resultaatgegev- ens (Citoscore) Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegege- vens Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Een eindcijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan een eindbeoordeling. (BusinessObject) Eindcijfer De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactivi- teiten ApplicationFunction Verwerking zorgbegeleidin- gsgegevens (gezondheidsg- egevens) ApplicationFunction Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling ApplicationFunction Verwerking adres leerling ApplicationFunction Verwerking geslacht leerling De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributieen toegang Service waarmee een ECK ID voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt, op basis van een [[stampseudoniem/Aanmaken stampseudoniem]] van de leerling. (ApplicationService) Aanmaken ECK ID Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten (ApplicationFunction) Beheerfunctie vakkenpakkett- en Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzo- ek De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid. (BusinessObject) Certificaat Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Service waarmee een stamspeudoniem (basis voor ketenpseudoniemen zoals [[ECK ID]]) voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt voor een leerling, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling. (ApplicationService) Aanmaken stampseudoni- em Schooladvies is advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs (BusinessObject) Schooladvies Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatg- egevens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het onderwijsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijspers- pectief(plan)ge- gevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegeve- ns Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommun- icatie Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefun- ctie resultaatgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskundi- ge rapporten Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Een rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling. (BusinessObject) Rapport Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 06-03-2023 09:37:12 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2023 09:37:12 CET