Art. 10 WMS - Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 10 WMS - Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 10 WMS - Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-c89d3727-7661-4e02b-b798-a37dab723fe
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c89d3727-7661-4e02b-b798-a37dab723fe
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 10 WMS - Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=10&z=2021-01-01&g=2021-01-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=10&z=2021-01-01&g=2021-01-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : c89d3727-7661-4e02b-b798-a37dab723fe
Original ID  : id-c89d372776614e02bb798a37dab723fe
Semanticsearch  : art. 10 wms - instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad