Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling
Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. (BusinessObject) Basisondersteuning Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband. (BusinessObject) Extra ondersteuning Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Het ontwikkelingsperspectief beschrijft de te verwachten uitstroombestemming (incl. onderbouwing) van de leerling en de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma. Het beschrijft het 'WAT': Wat zijn de doelen waar met de leerling naar toe wordt gewerkt; waar en waarom wijkt dat af van het basisprogramma. (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectief Is geen eenduidige defintie voor te geven, wordt momenteel heel divers ingevuld in het (basis)onderwijs. Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Dit kan een plusklas binnen de eigen school zijn, maar er bestaan ook bovenschoolse plusklassen. Plusklassen kunnen per jaargroep georganiseerd zijn, maar ook klassen doorbrekend. (BusinessObject) Plusklas Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkingsverband passend onderwijs Speciaal basisonderwijs is regulier onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Speciaal basisonderwijs Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectiefplan Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteuningsarrangement Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Driver Art. 41a WEC - Ontwikkelingsperspectief Een Commissie voor begeleiding is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de leerling. (BusinessObject) Commisie voor de begeleiding Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Commissie van onderzoek Driver Art. 40a WPO - Ontwikkelingsperspectief Driver Art. 26 WVO - Ontwikkelingsperspectief Driver Art. 41 WEC - Commissie van onderzoek Driver Art. 40b WEC - Commissie voor de begeleiding Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. (BusinessObject) Remedial teaching Een remedial teacher (ook: rt'er)verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. (BusinessObject) Remedial teacher Het geplande uitstroomprofiel is een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus per leergebied en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen. Het beschrijft het type vervolgonderwijs waar de leerling naar uit zal stromen. Een uitstroomprofiel, ook wel uitstroombestemming/-perspectief genoemd, komt tot stand op basis van de geplande vaardigheidsgroei (leerontwikkeling), de uitstroomniveaus bij verschillende leergebieden en bevorderende en belemmerende factoren, talenten en interesses van de leerling. Omgekeerd kan een uitstroomprofiel invloed hebben op de geplande vaardigheidsgroei en uitstroomniveaus. (BusinessObject) Uitstroomprofiel ArchiMateNote Cluster 1 en 2 De beschrijving van de beschikbare gegevens over de leerling bij binnenkomst in de school en/of bij het voor het eerst opstellen van het OPP. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de leerling uit een onderwijskundig rapport, de schoolloopbaan van de leerling, beschikbare toetsgegevens, gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en over een eventuele handicap of beperking van de leerling. Benodigde vaardigheden die een leerling nodig heeft voor de uitstroombestemming waar hij naar doorstroomt. De vaardigheden die de leerling bij uitstroom beheerst komen in het ideale geval overeen met het instroomprofiel van het type onderwijs waar de leerling naar doorstroomt. (BusinessObject) Instroomprofiel Een zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis. (BusinessObject) Zorgleerling Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsondersteuning De (functionerings) niveaus die een leerling bij de overgang naar vervolgonderwijs voor de verschillende vakgebieden bereikt (moet) hebben. Deze zijn afgeleid van de instroomeisen passend bij de geplande uitstroombestemming. Een uitstroomniveau wordt opgesteld per leergebied en komt overeen met de einddoelen voor de leergebieden. Het uitstroomniveau is niet hetzelfde als de uitstroombestemming. Leerlingen zullen dikwijls voor verschillende vakken een verschillend uitstroomniveau bereiken. Uiteindelijk gaan ze naar één uitstroombestemming. (BusinessObject) Uitstroomniveau (Leerling) De intern begeleider is een medewerker die lverantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. (BusinessObject) Intern begeleider Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Beschrijving van de te bieden individuele ondersteuning en begeleiding om de gestelde doelen te realiseren / gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling voor de komende periode, daar waar dat uitstijgt boven het basisaanbod, net als eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma. (BusinessObject) Handelingsdeel Het evaluatiedeel beschrijft de behaalde vaardigheidsscores en of de geplande vaardigheidsgroei daadwerkelijk is gerealiseerd. Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van hun kind en evalueren zij of de gestelde doelen bereikt zijn. In bepaalde gevallen is bijstelling van het OPP aan de orde. (BusinessObject) Evaluatiedeel De factor die de ontwikkeling en het leren belemmert of bevordert. Het kan daarbij gaan om leerlinggebonden factoren, factoren in het onderwijs en factoren in de opvoeding/omgeving . Belemmerend is bijvoorbeeld een ernstig aandacht tekort. Bevorderend is een ervaren leerkracht die bekwaam is in omgaan met verschillen. (BusinessObject) Belemmerende / stimulerende factor Het landelijk doelgroepenmodel is een model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van leerlingen in te schatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Daarnaast bevordert het Landelijk Doelgroepenmodel de communicatie met ouders en stakeholders, zoals de Inspectie, samenwerkings-verbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het doelgroepenmodel is een hulpmiddel voor het onderwijs (ook het reguliere onderwijs) om te omschrijven wat het leerstofaanbod voor de leerlingen kan zijn en op welke manier deze kinderen ondersteund worden bij het onderwijs, bijvoorbeeld of er een braille schrift nodig is, of dat er altijd een begeleider aanwezig moet zijn, en wat het onderwijsaanbod is. Het doelgroepenmodel functioneert als een gezamenlijke taal. (BusinessObject) Landelijk doelgroepenmodel De Sectorraad GO (een fusie van LECSO (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) en SBOwerkverband) is dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Zij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor sbo, so en vso (cluster 3 en 4) in Nederland. (BusinessObject) Sectorraad GO Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te begeleiden. (BusinessObject) Handelingsgerichte procesdiagnostiek Het Onderwijsdoel beschrijft het doel waar met de leerling naar toe wordt gewerkt. (BusinessObject) Onderwijsdoel (Leerling) Ambulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen. (BusinessObject) Ambulante begeleiding Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd. (BusinessObject) Speciale / intensieve ondersteuning Iemand die speciale / intensieve ondersteuning verzorgt. (BusinessObject) Specialist Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. (BusinessObject) Praktijkonderwijs Een Permanente Commissie Leerlingenzorg is ingesteld door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband, en bepaalt op aanvraag van de ouders of plaatsing van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk is. (BusinessObject) Permanente Commissie Leerlingenzorg Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschappelijk rapport De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB) wordt aangetrokken als begeleider van een kind met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, diens ouders en leraren. Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in (het primair) onderwijs. (BusinessObject) Ambulant (onderwijskundig) begeleider Onder Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) moet worden verstaan dat met de ouders open en reëel overleg wordt gevoerd over het OPP. Dat wil zeggen dat de school open staat voor suggesties van de ouders voordat zij een beslissing neemt over het OPP. (BusinessObject) Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessFunction) TLV-aanvraag Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Bepaling ondersteuningsplan,- profiel en -arrangementen Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(p- lan) Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering extra ondersteuning Basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering basisondersteuning AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is nodig voor AssociationRelationship tbv afstemming op AssociationRelationship is vorm van AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship geeft af AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship aangevraagd bij AssociationRelationship nodig voor plek in / geeft recht op plek in AssociationRelationship nodig voor plek in / geeft recht op plek in AssociationRelationship nodig voor plek in / geeft recht op plek in AssociationRelationship opgesteld voor InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship opgesteld in overleg met en goedgekeurd door AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is nodig voor AssociationRelationship is verplicht voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ondersteund door AssociationRelationship heeft InfluenceRelationship AssociationRelationship adviseert en evalueert over InfluenceRelationship AssociationRelationship adviseert en evalueert over AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship is vorm van AssociationRelationship verzorgt SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship verantwoordelijk voor AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship AssociationRelationship leidt tot bijstelling van AssociationRelationship ondersteunt bij opstellen van AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship stelt mede op en voert uit AssociationRelationship draagt bij aan AssociationRelationship ondersteunt bij opstellen van SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt geboden door SpecializationRelationship AssociationRelationship verzorgt AssociationRelationship geeft advies voor AssociationRelationship betreft AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship betreft Deze svg is op 14-05-2024 18:56:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:26 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-cb27365a-73dc-4a368-d55c-7f58e1b0b85
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : cb27365a-73dc-4a368-d55c-7f58e1b0b85
Original ID  : id-cb27365a73dc4a368d55c7f58e1b0b85
Semanticsearch  : informatiemodel leerlingbegeleiding en -zorg - passend onderwijs leerling
Elementen  : 
Relaties  :